oleh

Inilah Awal Mula Kewajiban Zakat Fitra Pada Bulan Ramadan

PortalMadura.Com – Pada bulan Ramadan kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa tetapi kita juga diwajibkan untuk meluangkan harta kita untuk orang kurang mampu dalam bentuk zakat fitrah. Namun tahukan Anda bagaiaman awal mula kewajiban tersebut disyariatkan dalam Islam?

Pada masa nabi, zakat fitrah tidak serta merta diwajibkan di bulan Ramadan. Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhamad telah 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 M, hingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 M. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian juga dengan Idul Fitri.

Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan spesifik terkait dengan waktu dan waktu kadarnya. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surah Al-Muzzammil.

“Yakni dirikanlah salat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan dengan rinci kecuali hanya di Madinah; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.” (Tafsir Ibnu Katsir)

Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan menetap selama 17 bulan. Di sana turunlah ayat 183-184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Syakban tahun ke-2 H.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS Al Baqarah: 183)

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah: 184)

Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya shaum bulan Ramadan. Tak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadits, “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta). “ (HR Nasa’i)

Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Ibnu Umar.

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha’ kurma, atau 1 sha’ gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.” (HR. Muslim)

Zakat ini lah yang kemudian populer dengan sebutan zakat fitrah.

Selanjutnya, ditetapkan pula perintah zakat harta (zakat mal) sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga turun pada tahun kedua hijriah.

Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsir surah Al-An’am ayat 141.

“Dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya). Kata , haknya (haqqahu), sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula, hal ini bisa dilihat pada tafsir Al-Qurthubi tentang ayat 141 dari surah Al-An’am.” (Tafsir Ibnu Katsir)

Nah, saat ini sudahkah Anda zakat fitrah ? Jangan lupa menunaikan kewajiban satu lagi di bulan Ramadan sebelum Ramadan berakhir ya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita. Semoga informasi di atas bermanfaat (islampos.com/Nanik)


Tirto.ID
Loading...

Komentar